22 thg 8, 2011

Giới từ chỉ thời gian in, at, on

1 nhận xét :

Chúng ta dùng
* AT: để chỉ thời gian chính xác (At 10 o’clock)

* IN: dùng cho tháng, năm, thế kỷ và những thời kỳ dài
* ON: cho thứ, ngày

atinon
thời gian chính xáctháng, năm, thế kỷ và những thời kỳ dàithứ, ngày
at 3 o’clockin Mayon Sunday
at 10.30amin summeron Tuesdays
at noonin the summeron 6 March
at dinnertimein 1990on 25 Dec. 2010
at bedtimein the 1990son Christmas Day
at sunrisein the next centuryon Independence Day
at sunsetin the Ice Ageon my birthday
at the momentin the past/futureon New Year’s Eve
VD:
 • I have a meeting at 9am.
 • The shop closes at midnight.
 • Jane went home at lunchtime.
 • In England, it often snows in December.
 • Do you think we will go to Jupiter in the future?
 • There should be a lot of progress in the next century.
 • Do you work on Mondays?
 • Her birthday is on 20 November.
 • Where will you be on New Year’s Day?
Chú ý sử dụng giới từ AT trong một số cụm từ tiêu chuẩn sau:
ExpressionExample
at nightThe stars shine at night.
at the weekendI don’t usually work at the weekend.
at Christmas/EasterI stay with my family at Christmas.
at the same timeWe finished the test at the same time.
at presentHe’s not home at present. Try later.
Chú ý sử dụng giới từ In và ON  trong một số cụm từ tiêu chuẩn sau:
inon
in the morningon Tuesday morning
in the morningson Saturday mornings
in the afternoon(s)on Sunday afternoons
in the evening(s)on Monday evening
Khi ta dùng last, next, every, this thì không dùng giới từ at, in, on nữa:
 • I went to London last June. (not in last June)
 • He’s coming back next Tuesday. (not on next Tuesday)
 • I go home every Easter. (not at every Easter)
 • We’ll call you this evening. (not in this evening)
 • Tag: giới từ in on at, grammar, English

Cám ơn đã đọc bài viết.
» Bạn có thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới.
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn.
» Luốn hỗ trợ bạn chậm nhất là 1 ngày sau mỗi comment.

1 nhận xét :