Khi có nhiều tính từ bổ nghĩa cho một danh từ (noun) thì có một hướng dẫn về thứ tự của những tính từ này. Thứ tự đó như sau:
1. Determiners/limiting xác định từ/giới hạn (a, an, her, five, many, some, several, five)
2. Opinion/judgment (ý kiến/phê phán) (ugly, pretty, smart, cheap)

3. Size (bề lớn) (big, fat, thin, gigantic, tall, large)
4. Shape (hình thể) (circular, square, fat, tall, short)
5. Age (tuổi) (new, modern, old, young, 10 years old)
6. Color (mầu sắc) (yellow, green, pink, white)
7. Origin (nguồn gốc) (American, English, Asian, Italian (shoes) Chinese)
8. Material (chất liệu) (cotton, wood, plastic, glass, gold)
9. Purpose (mục đích) (sleeping bag, computer table, football field)

Thí dụ:

- We live in the big, white and red house at the end of the street=Chúng tôi ở một ngôi nhà lớn sơn mầu trắng và đỏ ở cuối phố.

- The twisted and knotty pine tree was bending in the breeze=Cây thông vặn vẹo và có nhiều mắt đang rạp xuống trong cơn gió.

=> Ðể cho dễ nhớ thứ tự của 9 phân loại, hãy nhớ ba vần Dos-sha-Comp: DOSShACOMP là những chữ đầu viết tắt của 9 phân loại tính từ kể trên.

Trên thực tế, người ta thường dùng hai hay ba tính từ. A delicious green apple; a large woolen suit; a beautiful small modern house; a nice new car=xe mới đẹp; a small (size), red (color) sleeping bag (purpose)=một cái giường túi nhỏ mầu đỏ.

- I want to buy a beautiful, new, blue, European car=Tôi muốn mua một chiếc xe hơi đẹp, mới, sơn xanh làm ở Âu Châu.

- A wonderful old Italian clock=Một chiếc đồng hồ đẹp, cũ làm ở Ý.

- These are delicious, huge, chocolate chip cookies= Ðây là những chiếc bánh sô-cô-la ngon và lớn.

Ít khi thấy 7 hay 8 tính từ trong một chuỗi chữ, ngoại trừ trong một đoạn văn mô tả hay tường thuật.

=> Ðây chỉ là hướng dẫn mà thôi (guide).

=> Khi có nhiều adjectives, dùng một dấu phẩy (comma) sau mỗi adjective, ngoại trừ adjective cuối cùng trước tiếng noun. The red, white and blue flag. Nếu một adjective gồm hai chữ, đừng bỏ dấu phẩy giữa hai chữ (thí dụ không có dấu comma giữa “chocolate chip”).

(VOA tiếng việt)
Tag: ngữ pháp Tiếng Anh, trật tự tính từ, grammar English, adjective order,